Kisa IPE a ye

Kisa IPE a ye

Idantifikasion Pwovizwa Escolè (IPE) a se yon nimewo inik ke ministè edikasyon an bay timoun yo, jenn yo, ak granmoun yo ki pa gen RUT epi ki vle antre nan sistem edikasyon chilyen an, nan nenpot nivo edikasyon regilye ou byen especial. Konsa si etidyan an chanje etablisman lekol ou byen transfere nan yon lot vil, lap toujou genyen l jiskaske sitiyasyon migratwa li regilarize.

IDENTIFICADOR PROVISORIO ESCOLAR

Benefis

IPE pemet ou patisipe nan pwosesis admisyon, enskripsyon ak sètifikasyon etid ou gen deja yo. Konsa tou li pemet ou jwenn menm dwa ak lot etidyan peyi a konsenan alimantasyon, liv, asirans epi pasay escolè.

Validite

Nimewo sa a ap toujou la pou lè sitiyasyon migratwa w regilarize epi ou jwenn canè chilyen, lè sa a nimewo sa ap ranplase pa RUT ke Rejis Sivil ak Idantifikasion va remet ou.

Kote yap remet IPE a

Biwo atansyon ak ed pou sitwayen yo nan ministè a se yo ki va responsab pou remet Idantifikasyon Pwovizwa Eskolè a a pati de janvye 2017. Ou ka klike la pou w revize biwo ki pi pre w la.

Piblik objektif

-.Etidyan etranje ki pa gen RUT chilyen ki trouve yo nan yonn nan sitiyasyon sa yo :

– Pou patisipe nan pwosesis admisyon eskolè, ki defini nan la lwa enklizion an. Sa aplike pou rejion ki enkopore nan lane 2017 la (Tarapaca, Coquimbo, O`Higgins y Los Lagos) ak pou rejion Magallanes ki te deja devlope pwosesis sa nan 2016 la.

– Pou enskri nan yon etablisman lekol. Nan ka kote etidyan an pat realize pwosesis validasyon ou byen rekonesans etid yo avan ou byen ansanm ak demand IPE a li dwe mande otorizasyon pou enskripsyon pwovizwa.

Impotan: etidyan yo kapab timoun, jenn moun ou byen granmoun. Menm jan tou sa yo ki nan edikasyon espesyal.

Poukisa Idantifikasyon sa a te kreye?

Nouvo idantifikasyon an te kreye pou evite plizyè RUT lè yon etidyan deside chanje etablisman, tankou sa te konn ye avan. Sistem sa bay tou posibilite pou gen yon regis ki fyab pou nimewo ak Idantifikasyon etidyan migran yo ki fè pati sistem edikasyon an.

Nan fason sa etidyan an kapab jwenn yon enskripsyon definitif menm lè li pako genyen kanè idantite chilyen ou byen etranaje. Nan ka kote yon etidyan pa ka convalide etid li yo akoz li pa gen dosye lekol ou byen akoz pa gen akò ak peyi li, etablisman an ap realize yon egzamen pou kapab defini nan ki klas etidyan an ap ka antre nan yon period ki pa depase twa mwa soti depi le li te antre a.

Nan menm liy sa a, etidyan etranje yo ki vle bay egzamen PSU, kapab enskri ak yon Rut pwovizwa ke Sistem Enfomasyon General Etidyan yo pwodwi (SIGE), si yo te enskri nan yon etablisman lekòl epi yo te soti nan 4e ane anseyman segondè ant lane 2009 a 2015 ou byen yo enskri nan 4e segonde ane sa a. Menm jan tou si MINEDUC te rekonet etid yo epi dosye yo te trouve yo asosye a yon nimewo paspò ou DNI.

Kisa IPE a asire?

  • Aksè ak enskripsyon

A pati de janvye 2017 etidyan migran yo ki pa gen kanè chilyen kapab enskri avek Idantifikasyon Pwovizwa Eskolè (IPE)

  • Enskripsyon sa a ap pwovizwa nan klas li ap antre a pandan yap fe demach pou valide epi rekonet denie klas li te pase pou li a, men li pap pwovizwa pou etablisman lekol ki resevwa li a
  • Apwi nan pwosesis edikatif la

Etablisman lekòl la ap defini mezi ak prinsip pedagojik ki nesesè pou apiye enklizyon etidyan migran yo konsenan karakteristik kiltirel ak lang, entegrasyon ak patisipasyon aktif epi pwogram evalyasyon.

  • Tout etidyan migran yo dwe gen menm dwa ak timoun peyi a swa nan respè, alimantasyon, liv, pasaj ak asirans lekol
  • Paran ou bien moun ki responsab timoun yo gen menm dwa pou patisipe nan Centro de Padre (SANT PARAN YO), Centro de Alumnos (SANT ETIDYAN), Konsey eskolè ou bien tout lot oganizasyon ki egziste nan etablisman lekòl la.

Pou tout kesyon, demand entemediè ak plent: www.supereduc.cl

http://denuncias.supereduc.cl/pages/consultas/consultas.aspx ou bien rele nan 600 600 26 26