Plan enklizion migran yo

miércoles 21 de junio, 2017

Plan enklizion migran yo

Nan kad travay Mesa Migrante a, yo devlope yon plan ansanm ak ministè enteryè ak jistis yon fason pou fasilite pwosesis regilarizasyon etidyan migran yo ki nan sityasyon iregilye,konsidere espesyalman yon travay sou teren ki entegre yon manyè aktif etablisman lekol yo a travè  pliziè jounen oriantasyon ak enfomasyon pou tout kominote lekòl yo pi espesyalman pou paran ou bien responsab timoun yo ki nan sityasyon iregilye yon fason pou yo ka jwenn viza tanporè (etidyan, lyen ak rezidans definitif ak viza depandan pou premye fwa) selon règleman ki an kou yo.

Objektif plan se:

Ankouraje, fasilite epi akonpanye pwosesis regilarizasyon ak enklizyon etidyan migran iregilye yo pandan tout kominote lekòl yo ap enplike tou.

Nan sans sa a, MINEDUC ap kreye yon lyen direk ak etablisman lekol yo epi lap kontibye ak tout sa ki nesese pou idantifikasyon etidyan iregilye yo komanse ak IPE.

Nan fason sa a, plan ap komanse nan 5 etablisman lekòl nan komi-n Iquique, Melipilla, Pedro Aguirre Cerda, Lo Prado, Cerrillo ak San Bernado. Kritè yo konsidere pou seleksyone etablisman sa yo se te: apateni a yon vil pwovens ak komi-n kote pousantaj migran yo pi wo, answit ministè enteryè defini yo kom priyorite akoz a travè Extranjeria ki ap fonksyone la dan yo.